.

Regulamin Hotelu

W trosce o środowisko i nasze zdrowie. W naszym hotelu staramy się promować dobre nawyki w życiu codziennym.
Zachęcamy państwa do;

 • niekorzystania z jednorazówek
 • niekorzystania z wiatraków/wentylatorów, o ile nie jest to niezbędne
 • brak klimatyzacji jest naszym świadomym wyborem dla ochrony środowiska
 • sięgania po produkty ekologiczne
 • korzystania z cukiernic
 • korzystania z wody i napojów ze szklanych pojemników/dzbanków

Ekodziałanie to ukłon nasz i naszych Gości w stronę środowiska.

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin Hotelu obowiązują na terenie Hotelu Martiany 21 i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
 2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Hotelem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.
 3. Opiekunem Gościa jest pracownik recepcji hotelowej.
 4. Regulamin Hotelu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Pomieszczenie mieszkalne w Hotelu, zwane w dalszej części „pokojem” wynajmowane jest na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy o godzinie 12:00 dnia następnego.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego regulaminu.
 5. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez internet, telefonicznie dzwoniąc do recepcji hotelowej lub osobiście w Hotelu Martiany 21.
 2. Recepcja hotelowa jest czynna w czasie przyjmowania Gości i ich wyjazdu, w pozostałym czasie jest dostępna po przywołaniu telefonicznym pod nr tel. + 48 532 845 357
 3. Po dokonaniu rezerwacji przez recepcję hotelu Gość otrzymuje drogą mailową umowę wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania zadatku w wysokości 30 % zaliczki za pokoje.
 4. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe hotelu w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, Hotel zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji. Kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie 21 dni od daty anulowania przez Hotel rezerwacji.
 5. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym Hotelu, Gość otrzymuje drogą mailową umowę gwarantowanej rezerwacji.
 6. W przypadku anulowania przez Gościa gwarantowanej rezerwacji
  • na ponad 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – Hotel zwraca kwotę równorzędną zadatkowi,
  • na 14–7 dni przed rozpoczęciem pobytu – Hotel zwraca 50 % wartości kwoty równorzędnej zadatkowi.
  • w przypadku anulacji 7 i mniej dni, nie zwracamy płatności za cały pobyt
 7. W przypadku dokonania rezerwacji w czasie za krótkim na dokonanie czynności bankowych związanych z wpłatą zadatku, przed datą planowanego przyjazdu:
  • korespondencja mailowa od Gościa będzie traktowana jako zamówienie i podlegać będzie obowiązującym warunkom anulacji rezerwacji,
 8. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej.
 9. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 10. Osoby niezarejestrowane w Hotelu mogą gościnnie, na zaproszenie Gościa hotelowego, przebywać w pokoju hotelowym od 10:00 do 19:00.
 11. Hotel zastrzega sobie prawo do modyfikowania udzielonych rabatów w części i całości, w każdym momencie.
 12. Od ceny pakietów nie przysługują dodatkowe rabaty, posiadane rabaty nie łączą się.
 13. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Hotelu.
 14. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.
 15. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.
 16. W przypadku opuszczenia przez Gościa Hotelu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.
 17. W przypadku nieprzybycia Gościa do Hotelu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, Hotel nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.

  Powyżej 24 dni przed planowaną imprezą sylwestrową hotel nie zwraca zaliczki

§ 4 USŁUGI

 1. Hotel świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze Hotelu niezwłoczną reakcję.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,
  • życzliwą, uprzejmą obsługę w zakresie usług świadczonych przez Hotel,
  • wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, sprzątanie pokoju pod nieobecność Gościa oraz prace, które będą wykonywane w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie
  • zmianę pokoju w miarę posiadanych możliwości, lub w inny sposób złagodzić niedogodności gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły zostać usunięte.
 3. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • wymiany ręczników i pościeli na życzenie gościa,
  • sprzątanie pokoju prosimy zgłosić w recepcji,
  • możliwość przechowywania w sejfie hotelowym pieniędzy i przedmiotów wartościowych, przy czym ich łączna wartość nie może stokrotnie przekraczać ceny za pokój,
  • korzystanie z basenu i sauny w godzinach 09:00-20:00
  • wypożyczenie kijków do Nordic Walking,
  • wypożyczenie piłki do siatkówki
  • wypożyczenie zestawu do badmingtona
  • wynajem rowerów
  • dostęp do WiFi
 4. Na życzenie Gościa Hotel świadczy odpłatnie następujące usługi:
  • room service,
  • skanowanie i drukowanie dokumentów,
  • nauka jazdy konnej,
  • wycieczka z przewodnikiem po Kwaterze Głównej Hitlera w Wilczym Szańcu, wycieczka z przewodnikiem po kwaterze niemieckich wojsk lądowych w Mamerkach, wycieczka po Twierdzy Boyen, śluzach mazurskich oraz sanktuarium maryjnym w Św. Lipce
  • masaże
 5. Śniadania i obiadokolacje.
  • śniadania w formie bufetu w godzinach porannych od 9:00 do 11:00
  • obiadokolacja serwowana jest w godzinach 17:00-19:00. Każdorazowo posiłek jest przyrządzany ze świeżych produktów, dlatego proszę wziąć po uwagę, iż przygotowanie może potrwać kilka minut.
  • zamówienie na obiadokolację zbieramy do godz. 12:00 każdego dnia,
  • dodatkowe posiłki, drinki, przekąski, napoje mogą państwo zamówić w recepcji hotelowej

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 2. Gość hotelowy powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczone w sejfie hotelowym.
 4. W przypadku utraty przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.11.1964 roku, nr 1 , poz. 2 z późniejszymi zmianami. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu Hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w sejfie.
 5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 6. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe oraz żywe zwierzęta niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu hotelowym, czy poza terenem Hotelu.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 1. Dzieci do 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.
 3. Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
 4. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji lub obsługi pięter.
 5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
 6. W hotelu obowiązuje bezwzględny zakaz zażywania środków odurzających oraz wnoszenia i spożywania własnego alkoholu. W razie naruszenia zakazu, hotel ma prawo obciążyć Gościa kosztami odświeżenia pokoju w wysokości 1.100 złotych brutto.
 7. W hotelu obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia na teren Strefy Wellness ( basen, sauna ) szklanych/porcelanowych naczyń oraz ostrych narzędzi ( w tym m.in. widelców i noży ).
 8. Kosztami związanymi z usunięciem wszelkich skutków wynikających z naruszenia zakazów, o których mowa w ust. 3 oraz 4, przewyższającymi kwotę wskazaną powyżej, obciążony zostanie Gość hotelowy naruszający powyższe zasady.
 9. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek, czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń, niestanowiących wyposażenia pokoju.
 10. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.

§ 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres.
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§ 8 CISZA NOCNA

 1. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

§ 9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 2. W Hotelu istnieje możliwość korzystania ze strefy SPA na podstawie odrębnych regulaminów, dostępnych w recepcji do których zapoznania się i przestrzegania zobowiązani są Goście.
 3. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju. W przypadku uruchomienia systemu DSO i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami. W obu przypadkach jest to koszt 400 zł.
 4. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję, a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Hotel bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Hotelu.
 5. W pokojach hotelowych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
 6. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 7. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.
 8. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.
 9. Aktualny cennik usług i opłat w hotelu znajduje się w recepcji hotelu.
 10. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Hotelu pisemnie na adres e-mail: recepcja@martiany21.pl
 11. Odwołanie uprzednio zamówionych posiłków powinno nastąpić do 6 godzin przed samym posiłkiem, w przeciwnym razie hotel zastrzega sobie prawo do 50% wartości posiłku.
 12. Obiadokolacje wydawane są w godzinach 17:00 – 19:00, rezerwacji należy dokonać najpóźniej do godziny 12:00 w dniu wydawania posiłków
 13. Odwołanie uprzednio zamówionego niestandardowego posiłku powinno nastąpić do 10h przed samym posiłkiem, inaczej hotel zastrzega sobie prawo do 50% wartości posiłku
 14. Odwołanie uprzednio zamówionej nauki jazdy konnej powinno nastąpić do 12h przed rozpoczęciem umówionego terminu, inaczej hotel zastrzega sobie prawo do 50% wartości jazdy konnej
 15. Odwołanie uprzednio zamówionego masażu powinno nastąpić do 8h przed rozpoczęciem umówionego terminu, inaczej hotel zastrzega sobie prawo do 50% wartości masażu
 16. Odwołanie uprzednio zamówionej wycieczki ( Wilczy Szaniec, Kwatera niemieckich wojsk lądowych w Mamerkach, itp. ) powinno nastąpić do 12h przed rozpoczęciem umówionego terminu, inaczej hotel zastrzega sobie prawo do 50% wartości wycieczki
 17. Osoby spożywające alkohol uprzednio wniesiony na teren hotelu, zobowiązanie do uiszczenia opłaty tzw. ” korkowego” uzgodnionej z recepcją
 18. Za niestandardowe usługi pobieramy kwotę uzgodnioną uprzednio z recepcją
 19. Gość ma prawo odwołać rezerwację bez dodatkowych kosztów do 14 dni przed datą przyjazdu
 20. W dniu zameldowania gość jest zobowiązany do uregulowania pozostałej kwoty za pobyt. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, pieniądze nie są zwracane za niewykorzystany pobyt
 21. Hotel akceptuje wyłącznie zwierzęta domowe (psy, koty) o wadze do 3 kg. Koszt pobytu zwierzęcia w hotelu: 50 zł/doba
 22. Za szkody wyrządzone przez gościa, gość jest zobowiązany ponieść opłatę za naprawę, która wynosi 300% wartości uszkodzonej rzeczy
 23. Za każdą dodatkową godzinę poza godzinami funkcjonowania basenu, gość jest zobowiązany do opłacenia 25h za każdą dodatkową godzinę

Martiany 21 - Wszelkie prawa zastrzeżone 2017

realizacja: redpeppers.pl